Hantering av farligt avfall

Ekokem erbjuder hållbara nyckelfärdiga lösningar för hantering av farligt avfall genom att producera ren energi och säkerställa en trygg slutförvaring.

Vi tar bort farligt avfall från kretsloppet på ett hållbart sätt

Ekokem transporterar, analysera och behandlar farligt avfall i enlighet med våra kunders behov. Vi hjälper också våra kunder med rätt emballage och märkning av deras avfall. Vi ger råd och hjälper dig från A till Ö.

Vi erbjuder säker och förstklassig service för behandling av farligt avfall i Norden, där vi omvandlar farligt avfall till energi genom förbränning. Vi stöder också cirkulär ekonomi genom att den återvinna fler och material fler material som är lämpliga för återanvändning samt genom att avgifta restavfall. Slutligen avlägsnar Ekokem material som inte ska finnas kvar i kretsloppet.

Ekokem leverera en helhetslösning som stärker värdekedjan genom hög servicenivå och omhändertagande av ditt farliga avfall. Med mer än 40 års erfarenhet av behandling av farligt avfall, kan vi garantera dig de mest relevanta kvalitetslösningarna som stärker ditt företags rykte. Vi skräddarsyr varje lösning för dina specifika behov.

Deklarera avfallet

Innan vi kan ta emot ditt avfall måste du deklarera avfallet. Detta krävs för att vi enklare ska kunna bedöma vilken behandlingsmetod som är bäst för avfallet. Deklarera noga så undviker vi olyckor och du slipper onödiga kostnader.

Deklarationsblanketter beställer du via kundservice. Du kan även ladda ner deklarationsblanketter som excel eller pdf-fil. Använd en blankett per avfall.

Eftersom deklarationen är så viktig för vårt arbete, ska den undertecknas av ansvarig avfallslämnare.

Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten tillsammans med annan information du har om avfallet (varuinformation, skyddsblad m m) via e-post till kundservice@ekokem.com, via fax +46 19 57 70 21 eller post till Ekokem AB, Deklarationer, 692 85 Kumla.

När blanketten kommer till oss ger vi den ett nummer. Först då är blanketten giltig och vi meddelar dig vilket deklarationsnummer som avfallet fått. När detta är klart går det att boka leverans av avfallet till oss.

Återkommande avfall behöver bara deklareras en gång. Avrop sker sedan med hänvisning till deklarationsnumret. Spara därför en kopia.

Vill du ha hjälp med att fylla i blanketten?

Läs vår "lathund" eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Vi har allmänna villkor som gäller för leverans av avfall till Ekokem.

Läs villkoren

Deklarationsblankett ( excel + pdf-fil, zip-fil)

Avfall för deponering

Allt farligt avfall som deponeras i en deponi för farligt avfall ska karakteriseras. Karakteriseringen ska innehålla uppgift om t ex avfallets ursprung, utlakningsegenskaper, färg, lukt och fysikalisk form, enligt NFS 2004:10.

Avfall som deponeras i Ekokems deponi i Norrtorp ska vara kemiskt och fysiskt stabilt samt klara gällande gränsvärden enligt NFS 2004:10, dvs att gränsvärden för lakegenskaper motsvarande farligt avfall understigs samt att organhalten understiger 6% TOC (Totalt Organiskt Kol) per kg torrsubstans, TS. Dessutom kontrolleras avfallet med avseende på ANC (buffringsförmåga).

Provtagning ska göras enligt en provtagningsplan som skrivs för varje avfallsslag. Vill du ha hjälp med att genomföra en karakterisering eller utforma en provtagningsplan så kontakta Marie Carlberg, telefon +46 70 375 88 08.

Leverans av avfall för deponering i Ekokems deponi:

Innan leverans ska en analysrapport med godkänt laktest lämnas. Vid mottagning kontrolleras att avfallet stämmer överens med lämnad information. Vid skillnader eller oklarheter kontaktas kunden för att komma överens om fortsatt hantering.

Provning för karakterisering

Olika regler gäller för karakterisering av engångsavfall eller regelbundet återkommande avfall.

Följesedel - för beställning av provning för karakterisering.

Samkarakterisering för mindre mängder avfall

Vill du veta mer om vår tjänst att samkarakterisera mindre mängder avfall som ska deponeras, gäller då mängden inte överstiger 50 ton per år? Läs gärna vårt produktblad.

Om du är osäker på tolkning av analysresultat för ditt avfall eller har frågor rörande förbehandling, är du välkommen att kontakta vårt laboratorium, telefon + 46 70 375 78 34.

Vägledning till reglerna om mottagningskriterier finns i Naturvårdsverkets handbok rörande Mottagningskriterier för avfall till deponi.

Beställning skak- och kolonntest

Animaliskt avfall

För dig som lämnar avfall som består av eller innehåller komponenter från djurriket som inte är livsmedel - alltså animaliskt avfall - gäller särskilda regler enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002. Information om detta regelverk finns på Jordbruksverkets hemsida.

Enligt förordningen gäller bl a särskilda bestämmelser om förpackning och märkning av avfallet. Här finns också bestämmelser om att ett särskilt handelsdokument ska följa med avfallet. Handelsdokumentet ska bifogas tillsammans med avfallsdeklaration och eventuellt transportdokument. (Krav på transportdokument gäller om avfallet är klassificerat som farligt avfall.)

Har du frågor kring det här regelverket så hänvisar vi till Jordbruksverket.

Leverans

Boka alltid leveransdag

Innan du kan leverera avfallet till oss måste du boka en leveranstid. Ring oss i god tid för att vara säker på att få den leveransdag du önskar på telefon 019-30 52 00 eller skicka e-post till kundservice@ekokem.com. Du får ett inleveransnummer av oss när vi bokar leveransdag och numret ska du uppge i vår vågstation när du kommer hit med din leverans.

Om du ska lämna styckegods behöver vi få ett ifyllt transportdokument skickat till oss minst en vecka innan leveransen anländer till oss.

Anlita transportör & mottagare med tillstånd

Farligt avfall får bara transporteras av den som har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Din kommun kan frivilligt ha tagit ansvar för borttransportering av farligt avfall. Kontakta miljökontoret i din kommun för att kontrollera vad som gäller för dig.

Emballerat avfall

Emballera väl & rätt

Det emballage som ska användas för avfallet ska vara helt och funktionsdugligt. Det ska hålla under transporten till oss samt vid vår hantering.

Kostnaden blir oftast lägre med få, stora emballage, än med många små. I många fall går det att använda returemballage. Hör med oss, så får du veta mer. Kontakta oss via telefon 019-30 52 00 eller via kundservice@ekokem.com.

Avfall i små förpackningar eller i små mängder, till exempel laboratorieavfall, förpackas bäst enligt vår instruktion för leverans av småkemikalier. Du hittar instruktionen här. Om avfallet som ska skickas klassificeras som farligt gods gäller regelverket ADR-S (vägtransport) respektive RID-S (järnvägstransport).

Märkning

Varje enskilt emballage ska märkas med deklarationsnummer och skyddsklass. Skyddsklass anges i offerten. Märkningen ska vara beständig och väl synlig på emballaget. Om emballaget står på pall ska märkningen på varje enskilt emballage vara vänd utåt på pallen. Är avfallet farligt gods - kom ihåg UN-nummer samt transport- och varningsetiketter, då det krävs.

Viktigt att tänka på för vissa avfall

Flytande avfall:

Stoppa inte pinnar, plastpåsar och andra fasta föremål i avfall som är flytande. Det kan förstöra vår utrustning och orsaka kostsamma och onödiga produktionsstopp. Fyll inte emballaget till mer än 90 %! Helt fyllda emballage gör att avfallet kan spruta över den som öppnar emballaget, det kan också gå sönder om innehållet fryser.

Fast avfall:

En stor del av det fasta avfallet sönderdelas. Stora, hårda föremål kan skada vår utrustning. Informera oss om ni har föremål i ert avfall, som kan skada vår utrustning, så att vi kan ta hänsyn till detta vid vår bedömning.

Blanda inte avfall

Blanda inte olika avfallstyper i samma emballage, om vi inte särskilt kommit överens om detta. Dels kan det vara farligt och dels kan det försvåra behandlingen och bli kostsammare för dig. Enligt avfallsförordningen är det inte tillåtet att blanda olika slag av avfall, om det inte görs för att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning.

Bulkleveranser

Avfall i container

Stora mängder fast avfall kan ofta med fördel levereras i container eller på flak. I vissa fall kan det finnas begränsningar för storlek på container eller om avfallet kan tas emot i sidotippad bil.

Meddela oss när du bokar leveranstid om bilen behöver lossningshjälp, så finns personal och maskiner redo när bilen kommer. För att underlätta lossning då det finns risk för att avfallet fryser är det bra om du sandar eller saltar i botten av containern.

Avfall i tankbil

Stora mängder flytande avfall levereras bäst i tankbil eller slamsug. Vissa avfallsslag kan vi emellertid inte ta emot på detta sätt, till exempel isocyanater och andra reaktiva produkter. Kontakta vår kundservice på telefon 019-30 52 00 eller skicka e-post till kundservice@ekokem.com om du är osäker på vilka avfallsslag som kan levereras i container/flak eller tankbil. 

Småkemikalier

För vägtransport av kasserade ”småkemikalier” gäller, i de fall dessa är farligt gods, ADR-S (MSBFS 2015:1).

Ämneslista & sorteringsinstruktion

I nya ADR-S 2015:1 ändras undantaget i kapitel 16 som handlar om småkemikalier. De gamla reglerna fick användas till och med den 30 juni 2015.

Ekokems (Sakabs) ämneslista innehåller ett stort antal relativt vanliga laboratoriekemikalier och är i första hand tänkt som ett hjälpmedel vid samemballering av dessa. I Ekokems (Sakabs) sorteringsinstruktion finns ett antal krav som baseras på den hantering och behandling som görs efter mottagandet.

Nedan kan du ladda ner våra broschyrer om småkemikalier.

Här kan du ladda ner Transportdokument (Godsdeklaration för farligt gods/Transportdokument för farligt avfall) - Excelfil

Så här lämnar du småkemikalier till Ekokem

Ämneslista

Godsdeklaration för farligt gods/Transportdokument för farligt avfall

Statistik

Vill du ha statistikuppgifter över vad du har levererat till oss på Ekokem?

Ta kontakt med din kontaktperson på Ekokem eller kontakta kundservice på telefon 019-30 52 00 eller e-post kundservice@ekokem.com.

Statistik lämnas efter förfrågan till avfallsproducenter, fakturamottagare, transportörer och tillsynsmyndigheterna Länsstyrelsen samt kommunernas Miljö- och hälsokontor Statistiken redovisas per avfallskod. 

Priser

Du kan få prisuppgifter via vår kundservice per telefon 019- 30 52 00 eller via e-post kundservice@ekokem.com eller via din säljkontakt.