Årsstämma

Ekokem Abp höll sin årsstämma den 24 april 2015 i Helsingfors.

Beslut på Ekokem Abp:s årsstämma

Ekokem Abp höll sin årsstämma idag i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 2014 och beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utdelning

Bolagsstämman beslutade om en vinstutdelning på 3,20 € för varje A-aktie och 3,20 € för varje B-aktie. Utdelningarna uppgår till sammanlagt cirka 11,3 M€. Ekokem Abp:s bolagsstämma beslutade om att överföra 150 000 euro från de balanserade vinstmedlen till miljöstipendiefonden.

Styrelsens sammansättning

Årsstämman godkände aktieägarnas valberednings förslag och fastställde antalet styrelseledamöter till sex. Juha Vanhainen, Leena Karessuo, Pia Björk, Karri Kaitue, Jukka Ohtola och Tiina Tuomela valdes in i styrelsen på nytt. Årsstämman valde Juha Vanhaisen till styrelseordförande Leena Karessuo till viceordförande.

Styrelsens arvoden

Årsstämman godkände aktieägarnas valberednings förslag om styrelsens arvoden. Enligt beslutet är styrelseledamöternas arvoden följande:

  • ordförande 2 400 €/mån. 
  • viceordförande 1 500 €/mån.
  • övriga styrelseledamöter 1 200 €/mån.

Dessutom beslutades det att mötesarvodet för styrelsens eller utskottets möten är 500 euro per möte. Styrelseledamöterna får ersättning för rimliga resekostnader i enlighet med Ekokem Abp:s resepolicy.

Val av revisor och beslut om arvoden

Årsstämman beslutade att CGR-samfundet Pricewaterhouse Coopers Oy fortsätter som revisor och att huvudansvarig revisor är CGR Markku Launis. Revisorns arvode betalas enligt en rimlig faktura från revisorn.

Bolagets hemvist och ändring i bolagsordningen

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bolagets hemvist enligt bolagsordningen är Helsingfors. Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att ändra hemvisten i bolagsordningens 1§ och 10§.