Forskning och utveckling

Främjandet av en cirkulär ekonomi och att spara naturresurser utgör grunden för Ekokems forskning och utveckling.

Att främja en återvinningsekonomi och spara in på naturresurserna är kärnan i Ekokems forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det huvudsakliga målet är att utveckla nya återvinningsmetoder för avfall, att hitta sätt att återanvända återvunnet material samt att skapa skräddarsydda lösningar för kundernas behov i syfte att förbättra material- och energieffektiviteten. Målet är även att fortlöpande utveckla Ekokems egna processer så att de skapar ett större värde för kunderna.

Utöver de egna forsknings- och utvecklingsprojekten är Ekokem med i långsiktiga forskningsprojekt för att utveckla miljö- och avfallshanteringen. Genom samarbetsprojekt och program får man med sig de bästa experterna på området från universitet och forskningsinstitutioner i utvecklingsprojekten.

 

Forsknings- och utvecklingsverksamhet år 2014 och 2015

I främjandet och utvecklandet av en återvinningsekonomi har Ekokems egen forskningsverksamhet en betydande roll. 2014 satsade Ekokem 1,6 procent av sin omsättning på forskning i syfte att stärka Ekokems expertis och konkurrensställning i branschen. Fokusområdena inom forskningen var att utveckla ekoförädlingsprocessen och plaståtervinningen, att vidareutveckla behandlingen av slagg och aska samt forskningsarbetet som krävs för vattenbehandlingen och de skräddarsydda kundlösningarna.

Under 2015 kommer fokus i forskningsverksamheten att ligga på arbetet med att utveckla processer som främjar strategin för cirkulär ekonomin. Forskning och utveckling (FoU)verkar i nära samarbete med Ekokems försäljnings- och affärsverksamheter.

Ekokems forskningsenhet är med och utvecklar branschen genom att delta i det riksomfattande utvecklingsarbetet på miljövårdsområdet i samarbete med olika forskningsinstitut via flera olika forskningsprojekt och SHOKs (Strategic Centres for Science, Technology and Innovation)program i Finland.

Vid Ekokem seminarium Mot en cirkulär ekonomi som genomfördes 2015 skänkte man ett bidrag på 150 000 euro till forskning inom miljö- och avfallshantering

Bidraget delades ut till sammanlagt sju undersökningar. Bidragen är i första hand inriktade på finansiering och delfinansiering av omfattande forskningsprogram inom teman som fastställs årligen. Temana för ansökningen 2015 var:

  • Mot en cirkulär ekonomi – utnyttjande av avfall som råmaterial
  • Servicekoncept inom cleantech-sektorn som ger mervärde
  • Framtida tillämpningar för biologiska metoder för avfallsbehandling