Plastindustri

Ekokem är leverantör av återvunnet råmaterial och samarbetspartner i all hantering av materialflöden.

Råmaterial och materialåtervinningslösningar för plastindustrin

Ekokem är leverantör av återvunnet råmaterial och samarbetspartner i all hantering av materialflöden. Genom att använda återvunnet råmaterial och öka materialeffektiviteten uppnår man en hållbar lönsamhet och kostnadsbesparingar.

Ekokem har gjort stora satsningar på tjänster och utveckling av plaståtervinning för plastindustrin. Från och med 2016 kommer Ekokems förädlingsanläggning för plast att hantera olika typer av plastfilmer, hård förpackningsplast och jordbruksplast.

Returplasten som Ekokem levererar har en jämn kvalitet och dess egenskaper kan skräddarsys i enlighet med kundens behov. Certifierad produktion och spårbarhet samt en kontinuerlig produktutveckling gör Ekokem till en stark samarbetspartner.

Kontroll över alla materialflöden

Med kundspecifika lösningar för miljöhänsyn och materialeffektivitet bidrar vi med effektivitet i processerna inom plastindustrin. Vi vill vara en föregångare i att utveckla ett kretsloppssamhälle där värdefulla material återvinns i så stor utsträckning som möjligt. Vi erbjuder en konkurrenskraftig väg även till återvinning av plast: överbliven plast från produktionen krossas och omvandlas till granulat, varefter det återlämnas till kunden.

Ekokem planerar och producerar helhetslösningar inom miljövård och materialeffektivitet. Nästan alla typer av avfall utnyttjas, i första hand som material eller i andra hand som energi. Ekokem erbjuder upphämtning och hantering av farligt avfall, som exempelvis tryckfärg. Kännedom om miljökrav och nödvändiga tillstånd samt rapporteringssystem tillhör våra styrkor.

Genom en ökad material- och resurseffektivitet blir verksamheten mer miljövänlig och hållbart lönsam samtidigt som man uppnår kostnadsbesparingar.

Ekokems leverantör av råmaterial av returplast:

  • Returplast av en hög och jämn kvalitet som gör att kunderna kan öka sin kostnadseffektivitet.
  • Säkra leveranser av de mängder som industriprocesserna kräver.
  • Samarbetspartner som siktar långt när det gäller produktutveckling.

Ekokems samarbetspartner inom miljövård och materialeffektivitet:

  • Klassificerar, sorterar, packeterar, transporterar, utbildar och säkerställer en ansvarsfull hantering av avfallet.
  • Analyserar, optimerar och separerar material som ska återvinnas i flödena och skickar dem vidare för återanvändning eller återvinning.
  • Deltar i miljöutvecklings- och miljöuppbyggnadsprocesser genom att exempelvis rena vattendrag och förorenad mark och bygga deponier.
  • Tillhandahåller både lokala heltäckande service- och logistiklösningar och internationella nätverk för avfallshantering.
  • Erbjuder en lösningsmodell som motsvarar kundens behov i form av alltifrån återvinning av enskilda material till komplett outsourcing av avfallshanteringen.