Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Ekokem Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 30.9.2016. Alla yhtiökokouskutsu.

 

Ekokem Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 30.9.2016 klo 14.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, osoitteessa Keskuskatu 7A, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.


A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Fortum Oyj, joka tämän kokouskutsun päivämääränä omistaa yhteensä noin 94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ehdottaa yhtiökokoukselle, että 26.4.2013 yhtiökokouksen päätöksellä perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta lakkautetaan 31.8.2016 toteutetun yrityskaupan johdosta tarpeettomana.

 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Fortum Oyj, joka tämän kokouskutsun päivämääränä omistaa yhteensä noin 94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ehdottaa yhtiökokoukselle, että aikavälillä 1.1.2016–30.9.2016 hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille myönnetään vastuuvapaus kyseiseltä ajanjaksolta.

8. Ehdotus hallituksen palkkioita ja kokoonpanoa koskeviksi muutoksiksi

Yhtiön suurin osakkeenomistaja Fortum Oyj, joka tämän kokouskutsun päivämääränä omistaa yhteensä noin 94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ehdottaa yhtiökokoukselle, että

  • hallituksen jäsenyydestä ei makseta palkkiota;

  • yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) jäsentä;

  • hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Markus Rauramo, Päivi Lehtinen ja Hilppa Rautpalo; ja että

  • hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markus Rauramo ja varapuheenjohtajaksi Päivi Lehtinen.

9. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla viimeistään 9.9.2016 lukien yhtiön pääkonttorissa Riihimäellä sekä Ekokemin internet-sivuilla osoitteessa www.ekokem.com.


C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.9.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Arvo-osuusjärjestelmään sekä osakas- ja osakerekisteriin liittyvissä asioissa auttaa tarvittaessa Ekokem Oyj:n lakiasiainjohtaja Hilppa Rautpalo, puh. 010 7551 000, s-posti: hilppa.rautpalo@ekokem.com.

2. Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminenyhtiökokoukseen pyydetään tekemään tiistaihin 27.9.2016 klo 10.00 mennessä internet-sivujen kautta osoitteessa: http://www.ekokem.com/fi/tietoja-meista/sijoittajat tai kirjallisesti osoitteella Ekokem Oyj, yhtiökokous, PL 181, 11101 Riihimäki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajien Ekokemille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettu olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisajan loppuun mennessä osoitteella Ekokem Oyj, yhtiökokous, PL 181, 11101 Riihimäki.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja jolla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 27.9.2016 klo 10.00 mennessä.


Helsingissä 9. päivänä syyskuuta 2016

EKOKEM OYJ
Hallitus