Yhtiöjärjestys

Yhtiön toiminimi on Ekokem Oyj, ruotsiksi Ekokem Abp ja englanniksi Ekokem Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Lue lisää!

Ekokem Oyj:n yhtiöjärjestys

24.4.2015 ALKAEN

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Ekokem Oyj, ruotsiksi Ekokem Abp ja englanniksi Ekokem Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2§ Toimiala

Yhtiön toimialana on ympäristönhuolto oheispalveluineen, vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden käsittely, pilaantuneen maaperän kunnostus, jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus, jätteen määrän vähentämiseen liittyvät palvelut, energian tuottaminen ja myynti sekä näihin liittyvät toiminnot. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimin-taansa tytär- ja osakkuusyrityksissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita

3§ Osakkeet

Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osakkeita. Yhtiökokouksessa äänestettäessä A osake tuottaa 20 ääntä ja B-osake yhden äänen. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
A-osake muunnetaan B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Hallituksen on viipymättä suoritettava muuntamisen edellyttämät toimenpiteet.

4§ Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jä-sentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Hallitus nimittää toimitusjohtajan varamiehen.

6§ Yhtiön edustamisoikeus

Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen kaksi yhdessä.

7§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8§ Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsee Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2 momentissa tarkoitettua täsmäytyspäivää.

10§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvis-tamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja

valittava

8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä
9. tilintarkastaja.

11§ Suostumuslauseke

A-osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava yhtiön hallituksen antama suostumus. Hallituksen on tehtävä tätä koskeva päätös kahden kuukauden kuluessa siitä kun todistettava ilmoitus osakkeen siirtymisestä on sille tehty, uhalla, että suostumus katsotaan muuten annetuksi.